Regulamin

Regulamin ten stanowi dokument regulujący świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej mojekursyonline.pl. Reguluje on kwestie dotyczące korzystania z serwisu, określa rodzaj i zakres świadczonych usług oraz warunki i wymagania techniczne potrzebne do ich realizacji.

 

§1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, dotyczący świadczenia usług za pomocą drogi elektronicznej;

2. Platforma – Serwis Internetowy dostępny pod adresem mojekursyonline.pl;

3. Usługodawca – Operator Serwisu mojekursyonline.pl, o którym mowa w §. 2. Regulaminu;

4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy;

5. NINK – Narodowy Instytut Kształcenia;

6. Usługa – proces dydaktyczny realizowany za pośrednictwem Platformy mojekursyonline.pl, indywidualny dla każdego uczestnika, pozwalający na rozpoczynanie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną organizację dostosowaną do własnych możliwości. Kursy są przygotowane w wersji elektronicznych materiałów zawierających wykłady, zdjęcia, filmy oraz testy;

7. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

8. Towar – produkty prezentowane na stronie mojekursyonline.pl – kursy i szkolenia online;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Narodowym Instytutem Kształcenia, a Klientem za pomocą strony internetowej mojekursyonline.pl, jako umowa zawierana na odległość;

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny:

Operatorem serwisu mojekursyonline.pl jest firma Narodowy Instytut Kształcenia z siedzibą w Sanoku, mieszczącą się przy ul. 3 Maja 15/3.

2. Kontakt:

a) formularz e-mail: http://mojekursyonline.pl/kontakt

b) nr tel.: +48 790357747

 

§ 3

Zasady korzystania z serwisu

1. Warunkiem korzystania z oferty jest poprawne uzupełnienie i zaakceptowanie zgłoszenia oraz dokonanie płatności.

2. Aby przystąpić do kursu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz prawidłowe wypełnienie danych osobowych.

3. Platforma mojekursyonline.pl gwarantuje Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

4. Prawidłowe korzystanie z platformy internetowej przez Użytkownika:

a) korzystanie z Platformy mojekursyonline.pl zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do korzystania z treści i materiałów udostępnionych na Platformie mojekursyonline.pl.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

a) w celu zawarcia umowy należy wejść na Platformę mojekursyonline.pl, wybrać kurs i wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy, jednocześnie akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności,

b) po zgłoszeniu na wybrany kurs należy dokonać płatności poprzez system „Przelewy24”
lub przy pomocy tradycyjnego przelewu zgodnie z cennikiem Portalu,

c) Użytkownik ma możliwość rezygnacji z kursu do chwili potwierdzenia udziału przez Usługodawcę, tj do momentu zaksiegowania opłaty na koncie usługodawcy lub rozpoczęcia szkolenia na platformie, co jest równoznaczne z otrzymaniem materiałów szkoleniowych.

d) po sprawdzeniu przez NINK zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą wszystkie informacje związane z kursem, co traktuje się jako zawarcie Umowy,

e) umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. Po  zakonczeniu szkolenia oraz przejściu testu końcowego, nie ma możliwosci ponownego odtworzenia materiałów szkoleniowych.

7. Czas na zaliczenie szkolenia nie może być dłuższy niż 120 dni od dnia zaksięgowania opłaty.

8. Przypadkowe „klikanie” materiałów oraz zdanie testu końcowego skutkuje zakończeniem szkolenia.

9. Szkolenie uważa się za zakończone w momencie zaliczenia testu końcowego oraz odesłania pracy pisemnej na zadany temat.

 

§ 4

Dostawa

1. Dostawa dokumentów po zakończonym kursie odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Kosztem dostawy obciążony jest Usługodawca, czyli Narodowy Instytut Kształcenia.

 

§ 5

Płatności

1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

2. Klient ma możliwość płatności:

a) w systemie Przelewy24,

b) tradycyjnym przelewem na konto Narodowego Instytutu Kształcenia.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej z NINK, do 14 dni bez podania przyczyny jednak przed kliknięciem „rozpocznij kurs”.  Po otwarciu materiałów szkoleniowych nie ma możliwości rezygnacji ze szkolenia.

2. Po zakończeniu szkolenia, tj. przejsciu materiałów szkoleniowych nie ma możliwości rezygnacji ze szkolenia.

3. Prośby odnośnie rezygnacji z udziału w kursie należy kierować mailowo na adres biuro@mojekursyonline.pl

 

§ 7

Reklamacja

1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres biuro@mojekursyonline.pl.

2. NINK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

3. NINK zobowiązuje się również do dbania o poprawne działanie Portalu mojekursyonline.pl i odpowiada za usunięcie wszelkich usterek zgłaszanych przez klienta drogą mailową lub telefonicznie pod nr +48790357747.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Po  zakonczeniu szkolenia oraz przejściu testu końcowego, nie ma możliwosci ponownego odtworzenia materiałów szkoleniowych.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NINK, a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NINK, a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NINK.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informujemy, że jeśli jesteś konsumentem możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/